HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Vincent S Juridik AB behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Vincent S Juridik AB men utan att det sker kan inte byrån åta sig uppdraget eftersom nödvändig jävs-och penningtvättskontroll inte kan genomföras. Din integritet är mycket viktigt för Vincent S Juridik AB och byrån kommer att behandla dina personuppgifter som samlas in och som du delar med dig av till byrån med största försiktighet och i enlighet med gällande lagar och regler samt i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Om någon bestämmelse i denna personuppgiftspolicy, av domstol skulle finnas olaglig, ogiltig eller av annan anledning verkningslös ska detta endast leda till en skälig jämkning av bestämmelsen i fråga. Bestämmelsen ska i sådana fall anses åtskild från personuppgiftspolicyns övriga bestämmelser och således inte på något sätt eller i något avseende påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VINCENT S JURIDIK AB 

Vincent S Juridik AB behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra uppdraget, t.ex. namn, adress, e-post och telefonnummer. Väljer du att självmant dela med dig av annan information lagras även denna hos Vincent S Juridik AB.

Vid användning av Vincent S Juridik AB :s hemsida kan även viss teknisk information komma att inhämtas automatiskt, t.ex. vilken webbadress du besöker hemsidan ifrån och typ av webbläsare.

Beroende på uppdragets karaktär kan även känsliga personuppgifter komma att behandlas inom ramen för uppdraget. Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara t.ex. sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

VARFÖR BEHÖVER VINCENT S JURIDIK AB  DINA PERSONUPPGIFTER

Vincent S Juridik AB behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, utföra och administrera uppdrag, genomföra obligatorisk jävs – och (i förekommande fall) penningtvättkontroll eller i enlighet med annan tillämplig lagstiftning. Vincent S Juridik AB kan även behandla personuppgifter för vidtagande av åtgärder innan uppdraget har accepterats. Personuppgifterna behandlas vidare för att tillvarata dina intressen och i redovisning och faktureringsändamål.

Personuppgifterna kan också användas för affärs-och metodutveckling, marknadsanalys, statistisk och riskhantering. Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Vincent S Juridik AB :s berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med byråns kontakter.

Vincent S Juridik AB vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång. Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Vincent S Juridik AB och kunderna.

Om Vincent S Juridik AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Vincent S Juridik AB  detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket. Vidare anmäler Vincent S Juridik AB  incidenten till Dataskyddsinspektionen inom 72 timmar.

Vincent S Juridik AB sparar personuppgifterna i enlighet med vad som är brukligt för branschen, under en tid om tio år från dagen för uppdragets slutförande. Personuppgifter som behandlas i syfte att utvecklas, analysera och marknadsföra Vincent S Juridik AB sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

VEM LEVERERAR VINCENT S JURIDIK AB  PERSONUPPGIFTER TILL?

Vincent S Juridik AB kommer inte att dela de personuppgifter som du tillhandahåller byrån med tredje part annat än när:

  • det är avtalat med byrån och dig¨
  • det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, t.ex. till domstol, myndigheter, motpartsombud, motpart.
  • om det följer av lag, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut
  • eller om byrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för byråns räkning. Vincent S Juridik AB kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till personuppgifter och endast dela den information som skäligen behövs för att tjänsteleverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Vincent S Juridik AB omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.
  • Personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt skriftliga samtycke.
  • Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land, dvs ett land utanför EU/EES utan ditt skriftliga samtycke.

COOKIES

Vincent S Juridik AB kan komma att samla in information med hjälp av teknologi som cookies och lokal lagring t.ex. på din webbläsare eller enhet. Med cookies avses i denna policy all teknik, inklusive data och textstycken, som byrån lagrar i din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker byråns hemsida, men möjliggör också att erbjuda dig en säkrare och mer driftsäker hemsida.  Vincent S Juridik AB kan komma att använda funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner på hemsidan, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder hemsidan igen. Cookies kan även komma att användas för att underhålla och förbättra hemsidan genom att cookies används för analys och för att mäta hur byråns hemsida används. De flesta webbläsare låter dig välja hur cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot cookies eller att ta bort vissa cookies. Hemsidans funktionalitet kan till vissa delar försämras eller försvinna om du väljer att blockera cookies.

KUNDENS RÄTTIGHETER

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Vincent S Juridik AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Vincent S Juridik AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Vincent S Juridik AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att Vincent S Juridik AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Vincent S Juridik AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Vincent S Juridik AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format.

Rätten till överföring förutsätter dock att Vincent S Juridik AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Vincent S Juridiks uppdrag. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat.

TILLÄMPLIG LAG

Bortsett från tillämpning av lagvalsregler ska svensk lag tillämpas på denna personuppgiftspolicy. En tvist i anledning av personuppgiftspolicyn ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

KONTAKTINFORMATION

Om kund har frågor om hur Vincent S Juridik AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Vincent S Juridik AB personuppgiftsansvarig via e-post:

vincent@vincentjuridik.se

HUR KLAGAR KUND PÅ BEHANDLINGEN?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Frågor rörande behandling av personuppgifter m.m. kan även ställas via e-mail till datainspektionen@datainspektionen.se