Vincent Juridik biträder i vårdnadsmål.

Vid alla beslut gällande ett barns vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa avgörande. Gemensam vårdnad anses som huvudregel utgöra barnets bästa så länge föräldrarna kan samarbeta i frågor gällande barnet och det inte är uppenbart att gemensam vårdnad inte är förenligt med barnets bästa. När föräldrar inte kan komma överens, exempelvis vid en separation, uppstår ibland en vårdnadstvist då gällande frågan om vem som ska ha vårdnaden om barnet måste avgöras.

En vårdnadstvist är en rättslig process som inleds genom att den ena vårdnadshavaren ansöker om att få ensam vårdnad om barnet. Exempelvis kan en tvist uppstå för att den ena vårdnadshavaren anser att den andra vårdnadshavaren inte är lämplig eller inte har den förmåga som krävs för att fatta beslut gällande vad som är bäst för barnet. En förälder kan anses vara olämplig som vårdnadshavare om denne exempelvis har ett pågående missbruk, brister i sin omsorg av barnet genom att barnet inte får tillräckligt med mat eller om föräldern utsatt barnet eller någon annan familjemedlem för fysiskt eller psykiskt våld.

En vårdnadstvist kan vara påfrestande för både vårdnadshavare och barn. Ett vårdnadsmål är därför den sista utvägen eftersom gemensam vårdnad som huvudregel anses vara i linje med barnets bästa. Vid domstolens bedömning i en vårdnadstvist är däremot alltid barnets bästa av avgörande betydelse.

I en vårdnadstvist är det är viktigt att du som vårdnadshavare företräds av en jurist. Vi på Vincent Juridik har erfarenhet av vårdnadsmål och kan biträda dig vid en vårdnadstvist. Vi inleder med ett möte för att gå igenom just din situation.

Vad gäller kostnaderna som uppstår vid en vårdnadstvist är huvudregeln att varje part står för sina egna kostnader. Många hemförsäkringar innehåller ett rättsskydd som berättigar ersättning för rättegångskostnader vid vårdnadstvister. Villkoren skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.

Om du har frågor gällande vårdnad, boende och umgänge kan vi på Vincent Juridik hjälpa dig. Vincent Juridik – Den enda juridiska kontakt du behöver.

Kontakta oss

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp och staten betalar då en del av ombudskostnaden. Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, t ex genom försäkring. Rättshjälp är inte aktuell för dig som tjänar över 260.000 kr per år.

Vi hjälper dig  att söka rättshjälp efter att ha gett dig en rådgivningstimme, som staten kräver att du själv betalar.

Rättsskydd

Om ni behöver mera hjälp t.ex. vid en tvist med någon kan er rättsskyddsförsäkring, som för privatpersoner vanligtvis finns i hemförsäkringen, gälla och betala den större delen av ombudskostnaden.

Hur rättsskyddet är utformat framgår av försäkringsvillkoren, oftast betalar ni en självrisk om 20-25% av ombudskostnaden. Vi hjälper er att skriva till försäkringsbolaget.

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.