Vincent Juridik arbetar i stort omfattning med att lösa juridiska tvister och biträda vid domstolsprocesser, där vi biträder både privatpersoner och företag, i och utanför domstol.

En juridisk tvist uppstår när två parter, exempelvis privatpersoner eller företag, inte är eniga om en juridisk fråga. Juridiska tvister kan bestå av olika typer av frågor, till exempel oenighet gällande ett barns vårdnad, boende och umgänge, tvist om vem som äger en viss sak eller vem som är ansvarig för ett betalningskrav. Tvisten kan behöva lösas i domstol om parterna inte kan enas om en lösning.

Vincent Juridik arbetar i stort omfattning med att lösa juridiska tvister och biträda vid domstolsprocesser, där vi biträder både privatpersoner och företag, både i och utanför domstol. Vi hanterar tvister vid myndigheter, allmän domstol och förvaltningsdomstol. Vid en uppkommen tvist medverkar vi i ett tidigt stadium för att ta tillvara era intressen och hitta det absolut bästa resultatet för er.

En långvarig tvist är sällan till nytta för någon, särskilt inte om det är av betydelse att ha en god relation med motparten även efter tvisten. Med hänsyn till vår mer än tjugoåriga erfarenhet av processföring kan vi tidigt göra en riskvärdering för att ni ska få fram ett gott beslutsunderlag för att ta ställning till om ni bör gå vidare i tvisten.

Det är en stor trygghet för dig att vid en uppkommen tvist ha hjälp av kunniga jurister som har lång erfarenhet inom området och relevant sakkunskap inom tvistens rättsområde. Vi lyssnar på dina behov och diskuterar de fördelar och nackdelar en juridisk process eller kompromiss kan innebära.

I största möjliga mån bör juridiska tvister undvikas eftersom de kan dra ut på tiden och vara kostsamma. För att undvika en tvist bör en jurist kontaktas för rådgivning och hjälp innan ett avtal ingås. Vi på Vincent Juridik kan hjälpa dig att undvika tvister genom att upprätta avtal åt dig.

Om du har frågor gällande juridiska tvister och processer kan vi på Vincent Juridik hjälpa dig. Vincent Juridik – Den enda juridiska kontakt du behöver.

Kontakta oss

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp och staten betalar då en del av ombudskostnaden. Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, t ex genom försäkring. Rättshjälp är inte aktuell för dig som tjänar över 260.000 kr per år.

Vi hjälper dig  att söka rättshjälp efter att ha gett dig en rådgivningstimme, som staten kräver att du själv betalar.

Rättsskydd

Om ni behöver mera hjälp t.ex. vid en tvist med någon kan er rättsskyddsförsäkring, som för privatpersoner vanligtvis finns i hemförsäkringen, gälla och betala den större delen av ombudskostnaden.

Hur rättsskyddet är utformat framgår av försäkringsvillkoren, oftast betalar ni en självrisk om 20-25% av ombudskostnaden. Vi hjälper er att skriva till försäkringsbolaget.

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.