Vincent Juridik arbetar i stort omfattning med att lösa juridiska tvister och biträda vid domstolsprocesser, där vi biträder både privatpersoner och företag, i och utanför domstol.

Vi hanterar tvister vid myndigheter, allmän domstol och förvaltningsdomstol.
Där det är möjligt medverkar vi i ett tidigt stadium för att medla eller hitta en lösning på en uppkommen tvist för det absolut bästa resultatet för er.

En långvarig tvist är sällan till nytta för någon, särskilt inte om det fortfarande är av betydelse att ha en god relation med motparten efter tvisten.

Med hänsyn till vår mer än  tjugoåriga erfarenhet av processföring kan vi tidigt göra en riskvärdering gällande tvisten för att ni ska få fram ett gott beslutsunderlag för att ta ställning till om ni bör gå vidare i tvisten.

Kontakta oss

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp och staten betalar då en del av ombudskostnaden. Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, t ex genom försäkring. Rättshjälp är inte aktuell för dig som tjänar över 260.000 kr per år.

Vi hjälper dig  att söka rättshjälp efter att ha gett dig en rådgivningstimme, som staten kräver att du själv betalar.

Rättsskydd

Om ni behöver mera hjälp t.ex. vid en tvist med någon kan er rättsskyddsförsäkring, som för privatpersoner vanligtvis finns i hemförsäkringen, gälla och betala den större delen av ombudskostnaden.

Hur rättsskyddet är utformat framgår av försäkringsvillkoren, oftast betalar ni en självrisk om 20-25% av ombudskostnaden. Vi hjälper er att skriva till försäkringsbolaget.

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.