Vincent Juridik biträder med framtidsfullmakt.

Vill du försäkra dig gentemot framtida oförutsägbara händelser? Då rekommenderar vi dig att skriva en framtidsfullmakt.

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du välja vem som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska intressen om du inte skulle klara av det på egen hand längre.

Ett vanligt problem som uppstår när den ena maken eller makan blir dement och hamnar på ett särskilt boende är vem som ska sköta dennes räkningar och förvalta dennes tillgångar.

Dessa problem kan du undvika genom att skriva en framtidsfullmakt. Fullmaktstagaren, det vill säga den person som tar emot fullmakten, har då rätt att ingå olika typer av avtal för din räkning. Det kan exempelvis röra sig om att betala räkningar, göra kontantuttag eller ge gåvor till barn och barnbarn vid födelsedagar och högtider. Du bestämmer vad du vill att din fullmakt ska omfatta.

Du kan välja om du vill utse en eller flera fullmaktstagare. Om mer än en person är fullmaktstagare måste du bestämma om deras behörighet gäller var och en för sig eller tillsammans. Om fullmakten gäller var och en för sig behöver fullmaktstagarna inte samråda med varandra för att kunna företräda dig. Du kan även välja att ge olika fullmaktstagare olika uppdrag eller utse fullmaktstagarna i viss turordning. Det innebär att om en person är förhindrad eller inte vill åta sig uppdraget går det vidare till nästa person.

För att fullmakten ska vara giltig krävs att du är över 18 år och kan ta hand om dina egna angelägenheter. Fullmakten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt. Den ska vidare innehålla uppgifter om vem eller vilka som är fullmaktstagare och vad dessa har rätt att göra för din räkning.

Fullmakten måste bevittnas av två vittnen. Syftet är att vittnena ska säkerställa att fullmaktsgivaren är frisk och förstår innebörden av att fullmakten upprättas.

Vittnena får inte vara fullmaktstagare. De får vidare inte vara make, maka, sambo, föräldrar eller syskon till fullmaktsgivaren.

Att upprätta en framtidsfullmakt kan upplevas krånglig. Vi på Vincent Juridik hjälper dig att upprätta en framtidsfullmakt!

Om du har frågor gällande bodelningsavtal kan vi på Vincent Juridik hjälpa dig. Vincent Juridik – Den enda juridiska kontakt du behöver.

Kontakta oss

 

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
 
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.