Vid någons bortgång är det ofta en mängd olika saker som måste ordnas. Ibland uppstår oklarheter kring arvs- och testamentsfrågor.

Vid en persons bortgång är det ofta en mängd olika saker som måste ordnas. Exempelvis lämnar en avliden person ofta tillgångar såsom saker, pengar eller ett hem efter sig. I en tid av sorg kan dessa tillgångar kännas obetydliga, men de måste trots allt tas hand om. Vi på Vincent Juridik kan hjälpa dig med det.

Tillgångarna och skulderna som personen efterlämnar övergår till ett dödsbo som förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans. Dödsbodelägare är de personer som enligt lag eller testamente är arvingar. En bouppteckning är en sammanställning över vilka tillgångar och skulder som dödsboet innehade på dödsdagen. Bouppteckningen ska även innehålla information om vilka personer som är arvingar och om det finns något äktenskapsförord eller testamente.

Att upprätta en bouppteckning är inte alltid helt enkelt och det är viktigt att det går rätt till för att undvika praktiska problem och för att inga konflikter ska uppstå mellan dödsbodelägarna. Kontakta oss på Vincent Juridik så hjälper vi dig att upprätta en korrekt bouppteckning för att undvika eventuella framtida problem och konflikter.

Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning hållas. Den person som har hand om eller har bäst kännedom om dödsboets egendom ska vara bouppgivare. Bouppgivarens uppgift är att redogöra för dödsboets samtliga tillgångar och skulder så som de var på dödsdagen. Det är vanligt att efterlevande make eller maka är bouppgivare.

Det som framkommit under förrättningen sammanställs skriftligen i en bouppteckning som inom en månad efter förrättningen skickas till Skatteverket för registrering. När bouppteckningen registrerats fungerar den som dödsboets identitetshandling, vilket möjliggör för arvskifte.

Om du har frågor gällande bouppteckning kan vi på Vincent Juridik hjälpa dig. Vincent Juridik – Den enda juridiska kontakt du behöver.

Kontakta oss

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.