Vincent Juridik biträder med bodelningsavtal, under pågående äktenskap, vid äktenskapsskillnad eller vid upphörande av samboförhållande.

En bodelning kan göras under ett pågående äktenskap, vid upphörande av äktenskap på grund av dödsfall eller skilsmässa samt även av sambor vid en separation om någon av samborna begär det.

Bodelning mellan makar

Vid en bodelning fördelas tillgångarna lika mellan makarna efter att avdrag för skulder har gjorts. Samtliga tillgångar, det vill säga bostad, bohag, bilar, pengarna på bankkontot samt pensionssparande räknas in och värderas. Efter avdrag för skulder delas det sammanlagda värdet mellan er makar. Den praktiska fördelningen av tillgångarna bestämmer ni själva gemensamt, exempelvis vem som ska behålla bostaden eller om den ska säljas.

Egendom som är någon av makarnas enskilda egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i en bodelning.

För det fall att något testamente inte finns och ni endast har gemensamma barn behöver ingen bodelning göras vid dödsfall. I det fallet ärver den efterlevande maken eller makan den avlidnes andel av tillgångarna.

Bodelning mellan sambor

När ett samboförhållande upphör på grund av en separation kan en bodelning göras om en av samborna begär bodelning senast ett år efter upphörandet. En bodelning mellan sambor är alltså inte obligatorisk. Äger sambor en fastighet tillsammans måste dock fastigheten bodelas för att lagfarten ska kunna ändras. Sambolagen gäller för bodelning mellan sambor om inte parterna har upprättat ett samboavtal som uppger något annat.

Vid en bodelning mellan sambor fördelas samboegendomen, det vill säga bostad och bohag som är köpta för gemensamt bruk, efter att avräkning för skulder har gjorts. Fritidshus och annat som vardera sambon köpt och som inte är er bostad eller hör till ert gemensamma bohag ingår inte i bodelningen.

Att upprätta bodelningsavtal

Om ni är överens om värderingen av tillgångarna samt hur tillgångarna ska fördelas er emellan kan ni skriva ett bodelningsavtal själva.

Om ni däremot är oense gällande vilka tillgångar som ska ingå i er bodelning och vilka värden dessa tillgångar ska ha, rekommenderar vi att ni kontaktar oss på Vincent Juridik.

Kontakta även oss om ni har tillgångar som är komplicerade att värdera eller om ni har några andra frågor eller funderingar.

Att upprätta ett bodelningsavtal kan upplevas krånglig. Vi på Vincent Juridik hjälper dig att upprätta bodelningsavtal!

Om du har frågor gällande bodelningsavtal kan vi på Vincent Juridik hjälpa dig. Vincent Juridik – Den enda juridiska kontakt du behöver.

Kontakta oss

 

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
 
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.