Vid en persons bortgång ska ofta arvet efter den avlidne fördelas mellan arvtagarna. Tillgångarna efter den avlidne ska fördelas mellan arvtagarna, antingen efter den vilja som framkommer genom testamente, eller efter arvtagarnas vilja.

Ett arvskifte kan vara både juridiskt och känslomässigt påfrestande, varför vi rekommenderar dig att ta hjälp av en jurist. Vi på Vincent Juridik hjälper dig gärna!

Tillgångarna i dödsboet fördelas till dödsbodelägarna efter att alla eventuella skulder är betalda. Om en efterlevande make eller maka finns blir den personen ensam dödsbodelägare. I det fallet behövs inget arvskifte, utan tillgångarna tillfaller den efterlevande maken eller makan automatiskt i samband med Skatteverkets registrering av bouppteckningen. En ensam dödsbodelägare kan däremot själv behöva tillse att vissa tillgångar registreras på den personen, det vill säga föra över tillgångarna på sig själv.

Om det finns ett testamente som preciserar hur tillgångarna ska fördelas ska det följas. Utöver det får tillgångarna delas på så sätt som dödsbodelägarna själva önskar.

Avtalet som anger hur tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna kallas för arvskifte. Det är ett civilrättsligt avtal mellan dödsboets samtliga delägare. Avtalet är en skriftlig handling som undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

För det fall att dödsbodelägarna inte kan komma överens kan en ansökan om en skiftesman eller boutredningsman lämnas in till tingsrätten. En skiftesman eller boutredningsman har till uppgift att få dödsbodelägarna att komma överens. Om en överenskommelse trots det inte kan träffas kan skiftesmannen ta ett eget beslut och det blir ett så kallat tvångsskifte.

Behöver du hjälp med arvskifte? Vi på Vincent Juridik hjälper dig med arvskiftet! Vi besvarar era frågor gällande arvskifte, fördelning av arv och juridiska rättigheter och vi ser till att göra arvsprocessen så enkel som möjligt för er.

Om du har frågor gällande arvskifte kan vi på Vincent Juridik hjälpa dig. Vincent Juridik – Den enda juridiska kontakt du behöver.

Kontakta oss

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.