Vincent Juridik biträder med att upprätta äktenskapsförord.

Att prata om juridiska frågor inför kommande giftermål eller under pågående äktenskap kan känns oromantiskt och obehövligt. Det kan däremot förebygga framtida bråk och skapa en trygghet i och med att ni får en överblick och kan skapa en överenskommelse som ni båda är nöjda med.   

När någon av er makar avlider eller om ni genomgår en skilsmässa delas värdet av er tillgångar lika mellan er i bodelningen om ni inte har ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord kan beskrivas som ett avtal mellan makar. Det reglerar om viss egendom ska vara någon av makarnas enskilda egendom. Egendom som är en makes enskilda undantas från bodelningen och delas alltså inte lika mellan makarna. Fritidshuset som gått i arv i flera generationer kan genom äktenskapsförord få stanna i den makens släkt även vid en bodelning.

Genom äktenskapsförord kan du även välja att göra enskild egendom till giftorättsgods, det vill säga att egendomen ska ingå i en bodelning. Du kanske vill att en viss egendom som du fått genom testamente eller gåva med förbehåll om att det ska vara enskild egendom ändå ska ingå i en eventuell bodelning.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Bevittning är inget krav i fråga om äktenskapsförord men en fördel med bevittning är att det kan fungera som bevisning för att ni var överens för det fall att ni i framtiden skulle bli oense om äktenskapsförordet.

Efter att äktenskapsförordet har upprättats och undertecknats ska det skickas till Skatteverket för registrering. När registrering har skett är äktenskapsförordet giltigt.

Om ni senare skulle vilja ändra eller lägga till något är det möjligt genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. Det nya äktenskapsförordet blir giltigt och ersätter det gamla efter att registrering skett hos Skatteverket.

Ett äktenskapsförord kan alltså upprättas både innan giftermål men även under ett pågående äktenskap.

Att upprätta ett äktenskapsförord kan upplevas krånglig. Vi på Vincent Juridik hjälper dig att upprätta ett äktenskapsförord!

Om du har frågor gällande äktenskapsförord kan vi på Vincent Juridik hjälpa dig. Vincent Juridik – Den enda juridiska kontakt du behöver.

Kontakta oss

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.